Çevre Politikası

Çevre Politikası

TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri olarak; faaliyetlerimizin çevresel risklerinin etkin yönetimi için, uluslararası kabul görmüş standartlar çerçevesinde temel prensiplerimizi belirledik, Çevre Yönetim Sistemi tasarımlarımızı kurguladık ve işletiyoruz.

Çevresel sürdürülebilirlik ve iş hedefleri arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla; operasyonlarımızda enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak, kirliliğin önlenmesi prensibi ile uyumlu, daha az atık üretecek, daha çok tasarruf sağlayacak önlemleri uygulama bilinci ile hareket etmekteyiz.

Bu kapsamda TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, ilgili ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler, diğer uluslararası çevresel standartlar ve değerlendirme kriterlerine (IFC Performans Standartları, EBRD Performans Gereklilikleri, Ekvator Prensipleri vb.) uyumlu olmak şartıyla;
• Sistematik ve tutarlı bir yaklaşımla gerçekleştirilen analizler ile çevresel fırsatları ve riskleri tanımlayarak; çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi, çevre performansımızı artırarak süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi, tasarım aşamasından itibaren yaşam döngüsü süresince oluşabilecek çevresel etkileri kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
• Kabul görmüş standartlar ve çerçeveler doğrultusunda gerçekleştireceğimiz Çevre Yönetim Sistemi uygulamalarımızı tüm çalışanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza erişilebilir kılarak uyum içerisinde olmalarını sağlamayı,
• Çevresel sürdürülebilirlik performansımızı periyodik olarak takip ederek, sistemin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi,
• Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması, biyoçeşitliliğin korunması için mevcut en iyi teknikleri baz alarak paydaşlarımızın çalışmalarını desteklemeyi,
• Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında önlenmesi veya azaltılması, geri dönüşümünün veya geri kazanımının sağlanması, mümkün değil ise doğaya zarar vermeyecek şekilde bertarafının sağlanması için gereken çalışmaları yapmayı,
• Havacılık endüstrisinin çevresel kalkınmaya olumlu etkilerini artırmak ve faaliyet gösterdiğimiz alanlarda yerel ekonomiye fayda sağlamak üzere değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızda iş birliği yapmayı ve bu kapsamda etkin iletişim kurmayı,
• Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamayı,
beyan ve taahhüt ederiz