Otopark Aboneleri Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Otopark Aboneleri Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

TAV GAZİPAŞA ALANYA HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

OTOPARK ABONELERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla TAV Gazipaşa Alanya Havalimanı İşletmeciliği Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, , [www.gzpairport.com]  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan TAV Gazipaşa Alanya Havalimanı İşletmeciliği Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından finans ve muhasebe işlerinin takibi, otopark abonelik taleplerinin alınması ve sonuçlandırılması, Şirket’in tabi olduğu ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, şirket yerleşkelerinin, demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini ve açık rızanızın bulunması halinde müşteri memnuniyeti veya tecrübesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere,

 • Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 

amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında iş ortaklarımıza, Aéroports de Paris Grubu başta olmak üzere hissedarlarımıza, grup şirketlerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Otopark İşletme Müdürlüğü kanalı vasıtasıyla fiziki ortamdan ve çevrimiçi formlar, e-posta, telefon, internet sitesi, kapalı devre kayıt yapan güvenlik kameraları, çağrı/iletişim merkezi vasıtasıyla elektronik ortamdan toplanmaktadır.

 

Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [www.gzpairport.com] adresinden ulaşabileceğiniz TAV Gazipaşa Alanya Havalimanı İşletmeciliği Anonim Şirketi  Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

 

 

 

 

TAV GAZIPAŞA ALANYA HAVALIMANI İŞLETMECILIĞI ANONIM ŞIRKETI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ  

OTOPARK ABONELERİ AÇIK RIZA METNİ

 

TAV Gazipaşa Alanya Havalimanı İşletmeciliği Anonim Şirketi Otopark Aboneleri Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni  kapsamında şehit yakını veya engelli veya gazi sıfatıyla otopark abonesi olarak özel nitelikli verilerimin, müşteri memnuniyeti veya tecrübesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesini ve bu amaçlarla  yurt içinde ve yurt dışında iş ortaklarınıza,  Aéroports de Paris Grubu başta olmak üzere hissedarlarınıza, grup şirketlerinize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere  aktarılmasını kabul ediyorum.

 

 

Ad

:

 

 

Soyad

:

 

 

Tarih

:

 

 

İmza

: