TAV GAZİPAŞA ALANYA HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ KAMPANYA / YARIŞMA KATILIMCISI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

TAV GAZİPAŞA ALANYA HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ KAMPANYA / YARIŞMA KATILIMCISI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

TAV GAZİPAŞA ALANYA HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

KAMPANYA / YARIŞMA KATILIMCISI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla TAV Gazipaşa Alanya Havalimanı İşletmeciliği Anonim Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, [www.gzpairport.com] internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan TAV Gazipaşa Alanya Havalimanı İşletmeciliği Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından kurumsal iletişim ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, çekiliş veya yarışma aktivitelerinin kurgulanması, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, etkinlik ve organizasyon yönetimi, kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi, kampanya performanslarının ölçümü ve raporlanması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve açık rızanızın bulunması halinde kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi ile pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının yapılması, kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin ve müşteri memnuniyeti veya tecrübesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere,

 

 • Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması

 

amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında iş ortaklarımıza, Aéroports de Paris Grubu başta olmak üzere hissedarlarımıza, grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, posta, matbu ve çevrimiçi formlar, e-posta, telefon, internet sitesi, mobil ve uygulama, çağrı/iletişim merkezi ve kurumsal sosyal medya kanalları vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır.

 

Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [www.gzpairport.com ] adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

 

“Üçüncü Kişilerin Kişisel Verilerinin Aktarımına İlişkin Taahhüt”

 

 

Kampanya / Yarışma etkinliği kapsamında üçüncü kişi verilerinin Şirket ile paylaşılmasına ve Şirket’in söz konusu kişisel verileri Amaçlar kapsamında işleyebilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/açık rızanın temin edildiğini taahhüt ederim.

 

 

Ad Soyad:

 

Tarih: 

 

İmza:             

TAV GAZIPAŞA ALANYA HAVALIMANI İŞLETMECILIĞI ANONIM ŞIRKETI

KAMPANYA / YARIŞMA KATILIMCILARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

KAMPANYA/YARIŞMA KATILIMCISI AÇIK RIZA METNİ

 

TAV Gazipaşa Alanya Havalimanı İşletmeciliği Anonim Şirketi Kampanya/Yarışma Katılımcılarının Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerimin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, kişiye özel pazarlama, reklam, kampanya ve tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi ile pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının yapılması, kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin ve müşteri kazanım faaliyetlerinin, Şirketinizce sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin, Şirketinize ve Şirketinizin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin, çekiliş/yarışma aktivitelerinin ve Şirketiniz tarafından gerçekleştirilen anket çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve icrası müşteri memnuniyeti veya tecrübesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesini ve bu amaçlarla  yurt içinde ve yurt dışında iş ortaklarınıza, Aéroports de Paris Grubu başta olmak üzere hissedarlarınıza, grup şirketlerinize, tedarikçilerinize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere  aktarılmasını  kabul ediyorum.

 

Ad

:

 

 

Soyad

:

 

 

Tarih

:

 

 

İmza

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAYI

 

 

Ad

:

 

Soyad

:

 

Cep Telefonu No.

:

 

E-posta

:

 

Tarih

:

 

İmza

:

 

 

 

Şirket tarafından kişisel verilerimin [aşağıda / yukarıda] belirtilen iletişim bilgilerime tanıtım, teklif, promosyon, anket, etkinlik gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini ve ticari ileti gönderiminin sağlanması için Şirketinizin hizmet aldığı tedarikçilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.